مزیت گردنبند مرغ آمین طلا نسبت به گردنبند مرغ آمین نقره و استیل
مزیت گردنبند مرغ آمین طلا
جولای 6, 2017
مقایسه قیمت گردنبند مرغ آمین در سایت رسمی مرغ آمین با دیگر وبسایت ها
قیمت گردنبند مرغ آمین در سایت رسمی مرغ آمین
جولای 11, 2017
Show all
استقبال بی نظیر از گردنبند مرغ آمین شهرزاد

در این پست از سایت رسمی مرغ آمین درباره استقبال بی نظیر مردم از گردنبند مرغ آمین شهرزاد برای شما خواهیم گفت.

استقبال بی نظیر از گردنبند مرغ آمین شهرزاد

گردنبند مرغ آمین شهرزاد و استقبال بی نظیر مردم از آن!

 

پای سریال شهرزاد كه می نشينيم، بازی رنگ و نوری كه در هر سكانس وجود دارد، ما را با خودش به دل قصه های شهرزاد و فرهاد و خاندان دیوان سالار می برد. اما برای رسيدن به این فضا طراحی زمانی و مكانی دقيقی لازم است كه بر عهده گروه طراحی صحنه بوده است.

حسن روح پروری طراح صحنه این مجموعه از فعاليت ها و ایده های شان در طراحی صحنه مجموعه شهرزاد می گوید. او كه طراحی گردنبند مرغ آمين شهرزاد معروف را هم انجام داده بوده، می گوید می دانسته مخاطبان این گردنبند مرغ آمین زیبا را دوست خواهند داشت، اما از ميزان فراگيری آن متعجب می شود.

وظيفـه اصلی هـر طـراح صحنـه ای فضاسـازی و رنگ آميـزی فيلـم اسـت،در مورد گردنبند مرغ آمین شهرزاد هم به همین صورت می باشد اگـر دوره تاریخی مشخصی در اثـر مورد نظر باشد، قطعـا نمی توان از آن گذشـت، یعنـی بایـد بـه دوره تاریخی اسـتناد كرد ولـی طـراح صحنـه سـليقه خـودش را هـم بـه آن اضافـه كنـد.

بـرای مثـال در فصل اول فضاسـازی كـه برای خانه «بزرگ آقـا» پيش بينـی شـده بـود، در ابتـدا راه روی آبـی خاكسـتری بـود كـه بـه نوعی ایهـام را بـه مخاطب منتقـل كند، ایـن ایهام به دليـل ورود شـهرزاد بـه صحنه اسـت كـه برایـش خانه و هـا مبهم اسـت.

از طرفی اتـاق «بزرگ آقا» وقار روابـط آدم و صلابـت خاصی دارد و رنگ آميزی بر اسـاس شـخصيت كاراكترهاسـت، مثلا اتاق شـيرین، فضـای صورتی، مليح، لـوس و بچه ننـه ای داشـت. لازم اسـت كـه طـراح صحنه به این فضاها فكـر كند و بار روان شناسـی كـه از تصویر اسـتنباط می شـود را پيش بينی كنـد.

همـه این ها وجـود دارد، امـا كار باز هـم باید مقيد به دوره تاریخی باشـد. بـرای مثال آسـفالت در آن دوره بوده؟ آیـا لوله كشـی آب وجـود داشـته؟

بـرق از چه زمانـی آمده یـا پلاک ماشـين وجـود داشـته؟ این هـا نكاتی اسـت كه در تاریخـی بـودن اهميـت پيـدا می كننـد كـه جنبه هـای تحقيقاتـی دارنـد و بـر اسـاس مسـتنداتی كه جمـع آوری می كنيـم، كار طراحـی را انجـام می دهيم.

در کل همه ی موارد گفته شده مرتبط با طراحی می باشد و هرچه طراحی زیبا تر باشد جلب توجه بیشتری دارد همان طور که گردنبند مرغ آمین شهرزاد با طراحی خاص خود نظر مردم را به خود جلب کرد

 

>>خرید گردنبند مرغ آمین طلا<<

>>خرید گردنبند مرغ آمین نقره<<

>>خرید گردنبند مرغ آمین استیل<<

 

…………………………………………………….

 

> ربات هوشمند تلگرام مرغ آمین <<

>> پیج اینستاگرام مرغ آمین <<

 

 

پشتیبانی واحد فروش

  • دفتر شعبه تهران ، نیاوران ، ضلع شمال کاخ ، خ ملاحسینی
  • کارخانه : اصفهان
  • خرید فقط از طریق واتس اپ به شماره زیر :
  • تماس :
  • 09911281099 یا 02177060065

 

کلمات کلیدی:

گردنبند مرغ آمین شهرزاد و استقبال بی نظیر از آن! ،خرید گردنبند مرغ آمین شهرزاد ،خرید گردنبند مرغ آمین طلا

دیدگاهتان را بنویسید